The Middle

Multimedia Group Exhibition

Mahsa Tehrani, Mina Anoushe, Babak Kazemi, Anahita Ghasemkhani, Naeime Naeimani

The Middle Poster
The Middle Poster

میانه یعنی اینجا،این قسمت از زمین،خاور یا باخترش به این بستگی دارد که از کجای کره زمین نگاه مان می کنند.
این جا خود میانه است، به همین دلیل است که از هر سو نگریسته می شویم،برای همین همیشه ی تاریخ فرش قرمز کسانی بوده ایم که می خواسته اند مرزهایشان را جا به جا کنند.
جنگ همواره بوده است، آتش همیشه بود،سپس نفت به دنیا آمد،بزرگ شد،بزرگتر،قدرت گرفت،وحشی شد ،تمدن های ما را کشت،تمدن های خود را ساخت.
میانه یعنی مکان آزمودن فرمول های سیاسی،میانه یعنی معادله یعنی یک عبارت با مقادیر نامعینی از مردم،نفت و قدرت.
میانه کودک درون صاحبان ممالک را به وجد می آورد،بیرون می کشد و به بازی می کشاند،قایم باشک،گرگم به هوا و خاله بازی با میلیون ،میلیون عروسک :عروسک های گلدار و پر نقش عروسک های افتاده بر زمین ،بدون سر.
میانه جغرافیای عجیبی است به هر قسمتش که نگاه می کنی روحت سرشار از لذت ناشناخته ها می شود و همزمان از نادانی ها به درد می آید.نمی توانی فکر کنی و درباره اش فکر نکنی،
.میانه امروز هم هزار ویک افسانه رمزآلود دارد.هزار ویک داستان که هر کداممان به زبان خویش بازنویسی اش می کنیم